+31 6 27745916 / +31 6 46510179 info@delcampoimpex.com

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

DELCAMPOIMPEX S.L.
C / El Cano 31, Urb Amberes 29793
Torrox Costa (Malaga), Spain
N.I.F. B93723617

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DELCAMPOIMPEX.

2. Overige voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Onder ‘schriftelijk’ in deze algemene voorwaarden wordt tevens verstaan: per fax of per e-mail of enige andere daarmee gelijk te stellen vorm van communicatie die met deze communicatie kan worden vergeleken.

4. De eventuele niet-toepasselijkheid van een (onderdeel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten kunnen mondeling worden gesloten met inachtneming van onderstaande bepalingen

2. DELCAMPOIMPEX is pas gebonden nadat het feitelijk een door de wederpartij geplaatste order of een door de wederpartij geaccepteerd aanbod daadwerkelijk heeft uitgevoerd en / of de order of het geaccepteerde aanbod schriftelijk heeft bevestigd.

3. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst na totstandkoming zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door DELCAMPOIMPEX.

4. Indien DELCAMPOIMPEX de sluiting van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij bevestigt en de wederpartij DELCAMPOIMPEX niet binnen twee dagen na verzending van deze bevestiging op de hoogte heeft gesteld van haar bezwaren, wordt de schriftelijke bevestiging geacht de overeenkomst juist weer te geven en helemaal.

ARTIKEL 3: ACTIVERING VAN DERDEN

DELCAMPOIMPEX is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van hetgeen is overeengekomen.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van DELCAMPOIMPEX zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvende aanbieding bevat en deze door de wederpartij wordt aanvaard, heeft DELCAMPOIMPEX het recht om de aanbieding binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken.

2. Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen of andere informatie verstrekt door DELCAMPOIMPEX zijn slechts indicatief en binden ons bedrijf niet.

ARTIKEL 5: TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN

Tussentijdse prijsverhogingen van het bedrijf als gevolg van valutaschommelingen, stijgingen van transportkosten, invoerrechten en belastingen van overheidsdiensten, loonsverhogingen of andere onverwachte kosten waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening konden houden, ook niet na de overeenkomst die reeds door DELCAMPOIMPEX tot stand is gekomen wordt doorberekend aan de wederpartij.

ARTIKEL 6: LEVERING
1. Goederen worden rechtstreeks geleverd vanaf de kwekerij of vanaf de locatie van de leverancier (s). Levering vindt plaats op het moment dat de goederen de kwekerij of het terrein van de leverancier (s) verlaten, op dat moment gaat het risico over op de wederpartij.

2. Het transport van de bestelde goederen geschiedt op een door DELCAMPOIMPEX te bepalen wijze voor risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle transportkosten, zowel direct als indirect, vanaf de plaats van levering, inclusief eventuele douanerechten, bijzondere heffingen en / of andere bijkomende kosten (zoals kosten gewasbeschermingsdienst, boetes, kosten quarantaine goederen) zijn voor rekening van wederpartij. verantwoordelijkheid

3. DELCAMPOIMPEX is niet aansprakelijk voor schade (daaronder begrepen vernietiging), van welke aard en vorm ook, die verband houdt met het vervoer, al dan niet geleden onder goederen.

4. De wederpartij garandeert een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming.

5. Bij gefaseerde levering wordt elke fase beschouwd als een afzonderlijke te factureren transactie.

6. DELCAMPOIMPEX is gerechtigd – ter nakoming van de financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens te leveren.

7. Wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of verzuim op grond van afkeuring, indien geleverde producten zowel binnen als buiten de EU zijn goedgekeurd voor import of export door de Nederlandse Plantenziekte en Gezondheidsdienst.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

1. De wederpartij is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en / of gebreken constateert, moet dit onmiddellijk aan DELCAMPOIMPEX worden gemeld of op de vrachtbrief of begeleidende nota worden vermeld en vervolgens onmiddellijk aan DELCAMPOIMPEX worden gemeld. In alle gevallen dient de wederpartij DELCAMPOIMPEX zo mogelijk telefonisch binnen 24 uur na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen, maar in ieder geval altijd per e-mail.

2. Indien voornoemde reclame niet binnen de aldaar genoemde termijnen aan DELCAMPOIMPEX bekend is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

4. DELCAMPOIMPEX mag de klacht altijd onderzoeken.

5. In alle gevallen vinden retouren plaats op een door DELCAMPOIMPEX te bepalen wijze en naar een door DELCAMPOIMPEX te bepalen bestemming. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij DELCAMPOIMPEX de klacht gegrond verklaart, dan draagt ​​DELCAMPOIMPEX de kosten van retourzendingen.

6. Er bestaat geen recht op reclame voor schade veroorzaakt na levering.

ARTIKEL 8: GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

1. DELCAMPOIMPEX vervult zijn taak zoals van een bedrijf in zijn sector mag worden verwacht. De bij de overeenkomst betrokken zaken voldoen aan de kwaliteitsnormen en overheidsnormen die in de branche gelden en worden met de grootste zorg gecontroleerd en gereedgemaakt voor verzending. De goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

2. DELCAMPOIMPEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, voor schade, waaronder overlijden, persoonlijk letsel, gevolgschade, handelsverlies, winstderving en / of stagnatieschade als gevolg van handelen of nalaten van zichzelf, haar personeel of derden door haar ingeschakeld, tenzij voor zover er sprake is van opzet en / of bewuste roekeloosheid van het management en / of het leidinggevend personeel, of indien de wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

3. De wederpartij vrijwaart DELCAMPOIMPEX evenals haar leveranciers en staat in voor DELCAMPOIMPEX evenals haar leveranciers, ingeval van handelingen van derden op grond van onrechtmatige daad of productaansprakelijkheid.

4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is de aansprakelijkheid van DELCAMPOIMPEX en haar leveranciers – om welke reden dan ook – beperkt tot het bedrag van de basisprijs van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het voldoen aan deze garantie is de enige en volledige vergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is DELCAMPOIMPEX nimmer gehouden tot betaling van een schadevergoeding die hoger is dan het verzekerde bedrag.

6. Door DELCAMPOIMPEX geleverde goederen – geleverd door derden – worden geleverd met een garantie, die garantie zal gelijkelijk tussen de partijen gelden.

7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen DELCAMPOIMPEX aansprakelijk kan worden gehouden voor vergoeding van schade beperkt tot 6 maanden.

ARTIKEL 9: BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op een door DELCAMPOIMPEX aangegeven wijze.

2. Eventuele kosten van (internationale) overboekingen zijn altijd voor rekening van de wederpartij en mogen door de wederpartij nimmer in mindering worden gebracht op het factuurbedrag.

3. Indien een factuur niet volledig is betaald nadat de in lid 1 bedoelde termijn is verstreken:

A. de wederpartij is DELCAMPOIMPEX vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Hierbij worden delen van een maand als volle maanden beschouwd;

B. is de wederpartij, na daartoe opdracht van DELCAMPOIMPEX, ten minste 10% van de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd ter zake buitengerechtelijke kosten, met een absoluut minimum van € 150, -;

4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is DELCAMPOIMPEX bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane leveringsverplichtingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden of daartoe een behoorlijke zekerheid is gesteld. Hetzelfde geldt ook voor het moment van verzuim of verzuim indien DELCAMPOIMPEX een redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de wederpartij.

5. De wederpartij doet afstand van zijn recht op verrekening.

ARTIKEL 10: RESERVERING VAN EIGENDOM

1. DELCAMPOIMPEX behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor totdat de wederpartij aan haar daarmee verband houdende betalingsverplichtingen jegens DELCAMPOIMPEX heeft voldaan.

2. De onder eigendomsvoorbehoud staande zaken mogen door de wederpartij slechts worden doorverkocht in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

3. Indien DELCAMPOIMPEX een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, wordt de ter zake gesloten overeenkomst geacht te zijn ontbonden, onverminderd het recht van DELCAMPOIMPEX om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht DELCAMPOIMPEX onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken die onder dit eigendomsvoorbehoud vallen.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden, wordt de tussen de wederpartij en DELCAMPOIMPEX gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden op het moment dat een faillissementsaanvraag wordt ingediend. tegen de wederpartij is ingediend, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt ​​en vanaf het moment dat DELCAMPOIMPEX een redelijk vermoeden heeft dat de wederpartij op korte termijn een faillissement zal aanvragen en dit door DELCAMPOIMPEX aan de andere partij bekend is gemaakt.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen DELCAMPOIMPEX en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden ook beslecht naar Spaans recht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar DELCAMPOIMPEX is gevestigd of door de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd, naar keuze van DELCAMPOIMPEX